OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI (UDZIAŁ 3/6) nr KW JG1B/00033537/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-02-2024r. o godz.10:00  nastąpi rozpoczęcie licytacji elektronicznej przeprowadzonej  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,  licytacja kończy się w dniu 21-02-2024r. o godzinie 10.00.
                                                                                                                                                                pierwsza licytacja
ułamkowego udziału 3/6 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnym nr 4, położonym w Szczytnicy nr 130/3, stanowiącym odrębną nieruchomość, objętym księgą wieczystą KW JG1B/00033537/3 wraz z udziałem w wysokości 6762/600000 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu  nr 408/22 o powierzchni 0,2375 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00033312/0. Lokal mieszkalny położony jest na II kondygnacji  tj. na I piętrze pięciokondygnacyjnego  bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii  żelbetonowej wielkiej płyty. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje  dwa pokoje(w tym jeden z balkonem), kuchnię, łazienkę z wc, przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 45,70 m2. Mieszkanie skrajne, dwustronne, w pełni rozkładowe. Wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Brak instalacji c.o. Lokal jest ogrzewany przenośnym grzejnikiem elektrycznym. Nieruchomość stanowi własność  Ewy Załęckiej.

Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    43 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 750,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przezd rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przymuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną, mając na względzie zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność postępowania, skuteczność egzekucji, bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz dostępność systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
 
 Komornik Sądowy  Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00045220/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-02-2024r. o godz.09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się
 
 pierwsza licytacja    
 
użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności, nieruchomości położonej  59-720 Raciborowice Górne, Osiedle 28, Iwiny dla której  Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00045220/5. Na działce nr 426/24 zlokalizowany jest budynek biurowo-usługowy , wzniesiony w latach 50-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej budowanej z cegły, remontowany i modernizowany na przestrzeni lat. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty płaskim stropodachem. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 041,10 m2. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną(do szamba), gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr IX/45/11 z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach Iwiny i Lubków (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12-07-2011r. Nr 145 poz. 2459), wyceniona nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu P/1-3- przeznaczenie podstawowe-tereny przemysłowe. Jest to także strefa OW obserwacji archeologicznej. Nieruchomość stanowi własność Ewy Utratnej oraz Piotra Utratnego w udziale po 1/2.
 
 
Suma oszacowania wynosi 1 739 000,00zł, x 23% należny podatek VAT 399 970,00 zł, wartość brutto wynosi 2 138 970,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   1 604 227,50 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 213 897,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 
12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00023959/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-02-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,  odbędzie się 
 
druga licytacja   
 
 Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Łaziska na terenie gminy Bolesławiec. Na przedmiotową nieruchomość składają sie następujące działki o numerach:
38/2 ,38/8, 38/9, 38/10, 38/12, 67/16, 67/17, 67/18,  67/19,  67/20,  71, 72/5, 72/14, 83, 84, o łącznej powierzchni 12,7035 ha, obręb nr 0015, Łaziska, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00023959/4, prowadzona przez Sąd  Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Lidii Starzyk.  Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w obszarze miejscowości Łaziska na terenie gminy Bolesławiec, w rejonie, który charakteryzuje się występującymi terenami leśnymi, rolniczymi oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Główne ciągi komunikacyjne zlokalizowane są w dalszej odległości, w tym południowo- wschodnia obwodnica Bolesławca, która w kierunku północnym prowadzi do drogi wylotowej z Bolesławca w stronę autostrady A4 (stanowi część drogi krajowej DK nr 94), natomiast w kierunku południowo-zachodnim prowadzi do drogi wylotowej z Bolesławca w stronę Lwówka Śląskiego  i Jeleniej Góry (stanowi część drogi wojewódzkiej DW nr 297). Wjazd na teren działek zróżnicowany w zależności od lokalizacji każdej z nich; kształt działek  także zróżnicowany  jak i uzbrojenie, gdzie część działek uzbrojona jest w jedną, dwie lub trzy sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa (w) lub/i elektryczna (e) lub/i kanalizacyjna (k) lub/i gazowa (g), a część nie jest uzbrojona. Analogicznie sytuacja wygląda pod względem zagospodarowania, gdzie część działek jest porośnięta drzewostanem oraz innego rodzaju roślinnością w całości lub w części, a część nie jest porośnięta drzewostanem oraz innego rodzaju roślinnością. Zróżnicowanie występuje także w przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m. in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny rolnicze, tereny sportu i rekreacji, tereny zalesień czy dróg wewnętrznych i komunikacji pieszo-jezdnej).                                  
 
Suma oszacowania wynosi 1 817 933,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1 211 955,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 181 793,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 
12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00032996/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-02-2024r. o godz. 09:30  w   budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się
 
druga licytacja
 
lokalu mieszkalnego   położonego: 59-720 Szczytnica,  129 KL.5/68,    dla którego  Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00032996/1. Mieszkanie składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki  z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,70 m2.   Do lokalu przynależy udział w wysokości 90/10000 nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/11 o powierzchni 0,6159 ha . Lokal mieszkalny  stanowi dłużnika Sylwi Perenc.
 
Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    80 666,67zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00024801/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-02-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,  odbędzie się 
 
druga licytacja
 
ułamkowego udziału 1/2 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta kw JG1B/00024801/9 położonym w miejscowości Świętoszów przy ul. Husarskiej  nr 15E, gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki wraz z udziałem w  wysokości 90/20000 części ( tj. 1/2 udziału 90/10000 częśc) o powierzchni 0,6748 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użtku właścicieli lokali , objęte księgą wieczystą  kw JG1B/00021840/3. Lokal zlokalizowany jest na I kondygnacji(tj. na parterze) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 80-tych XX wieku w technologii wielkiej płyty prefabrykowanych elementów żelbetonowych i betonowych.  Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje jeden pokój, kuchnię , łazienkę z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 30,95 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i wentylacyjną. Ułamkowa część nieruchomości (1/2)  stanowi własność Piotra Wodzinowskiego.
 
Suma oszacowania wynosi 38 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    25 333,33zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00018101/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-01-2024r. o godz.09:45 w    budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się 
 
druga licytacja   
 
prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny. Działka ewidencyjna nr 203/22 obręb 0003 Bolesławiec stanowi drogę dojazdową od drogi powiatowej ( dz.nr 198/2 dr) do działek nr 203/15, 203/16, 203/19, 203/17. Dział III księgi wieczystej zawiera zapis o ograniczonym prawie rzeczowym z wiązanym z inną nieruchomością. Powierzchnia działki wynosi 363 m2, ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre, nawierzchnia jest utwardzona szutrem oraz początkowym fragmencie asfaltem. Przez fragment działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu - wodociągowa i kanalizacyjna. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis. Zgodnie  Z uchwałą   Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrebie ulic : Dolne Młyny - Jezierskiego - Wróblewskiego, wyceniana nieruchomość położona jest na terenie  oznaczonym  symbolem planu I-U2-tereny usług.  Użytkowania wieczystego działki gruntu należy  do dłużnika Krystiana Mucha, dla którego  Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00018101/7.
 
 
Suma oszacowania wynosi 50.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 11.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 41 000,00 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu
 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW JG1B/00003968/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-01-2024r. o godz.09:15 w    budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8,     odbędzie się 
 
druga licytacja   
 
budynku mieszkalno-gospodarczego dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w zabudowie wolnostojącej położonego: 59-730 Nowogrodziec, nr dz. 341/53, Milików,  dla której  Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW JG1B/00003968/4.  Działka o powierzchni  0,7400 ha o kształcie nieregularnym. Budynek wybudowany został przed 1939r. w technologii tradycyjnej- murowany z kamienia i z cegły. Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Stan techniczno- użytkowy budynków posadowionych na terenie nieruchomości określony został jako słaby. Nieruchomość  stanowi własność Ewy Robaczyńskiej.
 
 
Suma oszacowania wynosi 249 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  166 400,00 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 
12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy 
 Piotr Wawrzyniak
 
środa, 20 grudzień 2023 10:21

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 381/20 w dniu  05-01-2024 r. o godz. 10:00   pod adresem: Przejęsław 86, 59-724 Osiecznica odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
 pierwsza licytacja 
następujących przedmiotów:
 
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
Garaż metalowy wolnostojący   
 
.
1 [szt.]
888,00    **) 
666,00
 
Licytowane przedmioty można oglądać pod adresem: Przejęsław 86, 59-724 Osiecznica
Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. 
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 §  2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).
Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent  ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości  przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
 
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.  Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
 
 
 Komornik Sądowy 
Piotr Wawrzyniak  
 
 
Pouczenie:
Art.  8671 kpc
§  1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§  4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Art.  871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
 
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę
Strona 1 z 2